Skip to content

Prace ziemne

Prace ziemne prowadzimy na podstawie i zgodnie z projektem, który powinien zawierać między innymi:

  • plan sytuacyjny w skali 1:25 000,
  • mapka sytuacyjno-wysokościowa terenu w skali 1:2000 z wykreślonymi obiektami istniejącymi i przewidzianymi do realizacji wraz z odpowiednim opisem,
  • plan aktualnego uzbrojenia terenu uzgodniony i podpisany przez geodetę,
  • warunki techniczne wykonania robót oraz warunki szczegółowe dla poszczególnych obiektów,
  • charakterystyczne przekroje terenu wraz z naniesionymi przekrojami projektowanych obiektów w skali poziomej 1:2000, pionowej 1:200 lub 1:100 w zależności od wymogów,
  • plan zagospodarowania i uzbrojenia budowy, projekt odwodnienia i zabezpieczenia placu budowy przed wodą opadową.

Metody wykonania prac ziemnych

Prace ziemne w zależności od potrzeb można prowadzić różnymi metodami. Metoda mechaniczna polega na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu i maszyn. Metoda ręczno-mechaniczna, to metoda, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków wydobywczych następuje ręcznie. Sam transport gruntu na odkład odbywa się mechanicznie, za pomocą np transporterów taśmowych, wyciągów itp. W metodzie ręcznej wszystkie czynności wykonuje się siłą mięśni ludzkich i za pomocą ręcznych narzędzi.

Prace ziemne

Dobór metody lub wykonanie robót jednocześnie kilkoma metodami zależy od ilości zleconych prac ziemnych i warunków, w jakich mają być wykonywane. Przy robotach ziemnych, niezależnie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy przestrzegać kilku ogólnych zasad i warunków technicznych. Na przykład przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymuje się kopanie na poziomie około 20 cm powyżej żądanej głębokości wykopu. Ostatnie warstwy zdejmuje się ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych.

Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby nie dopuścić do osuwania się skarp. Zasypanie gotowych fundamentów powinno następować od razu po ich wykonaniu. Chodzi o to, aby nie dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków atmosferycznych. Do zasypywania wykopów stosuje się grunty z tychże wykopów odpowiednio je zagęszczając. Przy zasypywaniu samych wykopów wskazane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości około 20 cm. W przypadku zagęszczenia mechanicznego co około 50 cm.

Prace ziemne w okresie zimowym.

Ze względu na duży wzrost kosztów prace ziemne w okresie zimowym należy przeprowadzać w przypadkach szczególnych lub tam, gdzie temperatury ujemne są czynnikiem obniżającym ogólne koszty budowy (grunty mocno nawodnione, kurzawki, torfowiska). Z uwagi na fakt szybkiego zamarzania odkrywki nie zalecamy prowadzić prac ziemnych w temperaturze niższej niż minus 10 stopni Celsjusza. W szczególnych przypadkach możliwe jest wcześniejsze zabezpieczenie gruntu przed zamarzaniem. Najczęstszymi metodami takich zabezpieczeń jest pokrycie terenu środkami izolacyjnymi. Przykładowo 25 cm warstwą liści lub wiór, 30 cm warstwą trocin lub torfu. Można również zastosować 40 cm warstwa żużlu lub miału węglowego, 25 cm warstwa suchego popiołu, itp.

W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o wypełnienie formularza obok lub o kontakt telefoniczny z nasza firmą budowlaną.