Skip to content

Kategorie geotechniczne gruntów

Kategorie geotechniczne gruntów ustala się za każdym razem, gdy przystępuje się do projektowania nowego budynku, lub gdy istnieje potrzeba rozbudowy już istniejącego. Rodzaj i zakres badań geotechnicznych z tym związanych, oraz ich zakres i forma zależą od kategorii geotechnicznej do której projektowany obiekt zostanie zaliczony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi kategoria geotechniczna gruntu jest ustalana przez projektanta budynku posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Podczas określania projektant bierze pod uwagę stopień złożoności warunków gruntowych, wielkość obiektu budowlanego wraz z jego kosztem, rozkład i sposób przekazywania obciążeń na podłoże, oddziaływanie podłoża na projektowany obiekt budowlany w zależności od jego sztywności oraz podatności podłoża z uwzględnieniem zmian w trakcie budowy, oraz warunki dodatkowe, takie jak oddziaływanie środowiska na obiekt budowlany lub odwrotnie, czy wrażliwość podłoża na odsłonięcie.

Kategorie geotechniczne gruntów

Występują trzy podstawowe kategorie geotechniczne gruntów:

  • Warunki gruntowe proste – występują w przypadku warstw gruntów jednorodnych, ułożonych równolegle do powierzchni terenu, w których nie będą występowały grunty słabonośne, a zwierciadło wód gruntowych znajduje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia budynku. Ponadto teren nie jest narażony na wystąpienie niekorzystnych zjawisk geologicznych.
  • Warunki gruntowe złożone występują, gdy mamy do czynienia z warstwami gruntów niejednorodnych, nieciągłych i zmiennych, które zawierają grunty słabonośne, oraz zwierciadło wód gruntowych znajduje się powyżej najniższego punktu posadowienia projektowanego budynku. Ponadto teren nie jest narażony na wystąpienie niekorzystnych zjawisk geologicznych.
  • Warunki gruntowe skomplikowane występują wówczas, gdy warstwy gruntów są objęte  występowaniem (nawet sporadycznym) niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza osuwiskowych, krasowych czy kurzawkowych. Warunki takie najczęściej możemy spotkać na terenach pogórniczych, czy przy deltach rzek.

W przypadku chęci otrzymania informacji dotyczących kompleksowych usług budowlanych świadczonych przez naszą firmę zapraszamy do wypełnienia formularza obok lub o kontakt telefoniczny.