Skip to content

Usługi geodezyjne

Usługi geodezyjne są jedną z pierwszych inwestycji po zakupie nowej działki budowlanej. Zanim przystąpimy do projektu domu lub innego budynku należy wykonać mapkę geodezyjną do celów projektowych. Geodeta jest również niezbędny przed wykonaniem jakiegokolwiek przyłącza, np przyłącze elektrycznego, gazowego, wodociągowego czy centralnego ogrzewania.

Przed każdą inwestycją, realizacją zadania budowlanego, na zlecenie inwestora uzgadniamy i wykonujemy podstawowe i niezbędne usługi geodezyjne.

Zakres usług geodezyjnych.

  • aktualizacji mapy sytuacyjnej działki budowlanej;
  • wykonanie i aktualizacja mapy do celów projektowych: Na zlecenie inwestora realizujemy mapy do celów projektowych. Nasi Klienci otrzymują gotową mapę w formie, w jakiej są prowadzone mapy zasadnicze przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.
  • wykonanie lub aktualizacja mapy do celów planistycznych;
  • wytyczenia (wyniesienia w terenie) elementów projektowanych;
  • obsługa inwestycji, czyli wszystkie pomiary realizacyjne: Podczas realizacji inwestycji niezbędne są prace takie jak; tyczenie budynku, sieci uzbrojenia, drogi, placu czy chodnika. Przy wykonaniu dokumentacji stosowane przez nas metody dostosowujemy do wymaganej prawem dokładności przy jednoczesnym uwzględnieniu rachunku ekonomicznego wykonywanego zlecenia. Po dokonaniu pomiarów inwestor otrzymuje pełną dokumentację ze wskazaniem kolizji realizowanych obiektów z istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu. Dokonujemy przy tym aktualizacji danych w ewidencji gruntów wynikającej ze zmiany sposobu użytkowania terenu.
  • inwentaryzacja powykonawcza: Zgodnie ze sztuką budowlaną inwentaryzujemy i sporządzamy dokumentację powykonawczą do obiektów takich jak budynki, budowle, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów chodników i pozostałych elementów zagospodarowania przestrzennego. Stosowane przez nas techniki pomiarowe dostosowujemy do najnowszych wymagań technicznych. Klient oprócz tradycyjnych opracowań może otrzymać wyniki prac w formatach elektronicznych dostosowanych do oprogramowania typu CAD.
  • podział nieruchomości do celów prawnych: Jeśli wymaga tego sytuacja prawna, wykonujemy podziały nieruchomości. Polega to na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działki bez zmiany jej właściciela. Postępowanie to wszczyna się na wniosek osoby mającej interes prawny lub z urzędu. Postępowanie to prowadzi odpowiedni organ administracji samorządowej.
  • wznowienie lub ustawienie znaków granicznych: Zgodnie z prawem znaki graniczne podlegają ochronie, dlatego też właściciele gruntów mają obowiązek dbać o ich dobry stan techniczny. Pomimo tego zdarza się, że znaki te ulegają zniszczeniu, przesunięciu lub uszkodzeniu. W takiej sytuacji niezbędne jest dokonanie ich wznowienia. Niezbędne są wówczas dokumenty, na podstawie których możliwe jest określenie pierwotnego stanu ich położenia. Dokumenty te przechowywane są przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  • rozgraniczanie nieruchomości do celów prawnych: Opracowana dokumentacja odwzorowuje aktualną sytuację terenu, czyli de facto faktyczny stan na gruncie, oraz faktyczny stan prawny badanej nieruchomości. Stan ten może wynikac z aktualnej księgi wieczystej terenu, ewidencji gruntów i budynków, czy też miejscowego planu zagospodarowania terenu, prawomocnych decyzji administracyjnych. Powstała dokumentacja służy jako materiał wyjściowy przy procesach sądowych, notarialnych, lub też w postępowaniach administracyjnych.
Usługi geodezyjne

Nasi geodeci posiadają I i II stopień uprawnień geodezyjnych. Są w stanie wykonać wszystkie czynności z zakresu prawa budowlanego, niezbędne do realizacji inwestycji budowlanej.

Jesteśmy gotowi wesprzeć drobnych inwestorów, wykonawców generalnych, podwykonawców oraz firmy specjalistyczne w zakresie usługi geodezyjne inwestycji. W celu uzyskania większej ilości informacji prosimy o wypełnienie formularza obok lub o kontakt telefoniczny z naszą firmą budowlaną.