Skip to content

Usługi budowlane pomorskie

Usługi budowlane pomorskie nasza firma wykonuje już od kilkunastu lat. Co roku przybywa na mapie województwa pomorskiego miejsc, w których stoją budynki mieszkalne i usługowe przez nas wybudowane. Kolejnym jest budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym. Bardzo często w nomenklaturze budowlanej podczas opisu budynku mamy do czynienia z wartościami, które mogą być dla niektórych mało zrozumiane. Dlatego przy okazji opisu tej usługi budowlanej wyjaśniamy podstawowe pojęcia zgodnie z obowiązująca normą PN-ISO 9836:1997:

  • powierzchnia zabudowy – jest to powierzchnia wyznaczona przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie wykończonym na powierzchnię terenu;
  • powierzchnia całkowita – jest to suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji mierzonych na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku z uwzględnieniem tynków, okładzin czy balustrad;
  • powierzchnia netto kondygnacji – jest to powierzchnia ograniczona przez elementy zamykające w stanie wykończonym na poziomie podłogi, uwzględniając ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, słupy betonowe i kominy;
  • powierzchnia użytkowa kondygnacji – jest to część kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku, liczona jako suma powierzchni pomieszczeń, liczy się ją uwzględniając grubość tynku 1,2 cm o wysokości w świetle ≥ 2,20 m liczonej w 50%. Do tej wartości nie wlicza się powierzchni nad którą wysokość stropu nie przekracza 1,40 m oraz powierzchni schodów, powierzchni pod podciągami, garażu, strychu, piwnicy, pomieszczeń gospodarczych dostępnych z garażu;
  • kubatura wewnętrzna netto – to suma iloczynów powierzchni wewnętrznej kondygnacji i odległości między powierzchnią posadzki a dolną powierzchnią stropu górnego według stanu wykończonego budynku;
  • kubatura brutto budynku – to nic innego jak suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiąca iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto.

Usługi budowlane pomorskie w praktyce.

Budowany przez nas dom jest obiektem parterowym z użytkowym poddaszem. Jest przykryty dachem wielospadowym o kącie nachylenia 42o. Całość po ukończeniu powinna wpisać się do otaczającego krajobrazu i otaczającej budynek zabudowy. Konstrukcję nośną budynku stanowią ściany murowane wykonane z bloczków SILKA. Strop monolityczny, o grubości 18 cm oparto na ścianach oraz na belkach żelbetowych. Główny szkielet więźby dachowej stanowi układ krokwi narożnych opartych na wieńcu i słupach drewnianych, spiętych dodatkowo płatwiami, co zapewni całej więźbie przestrzenną sztywność. Cały budynek posadowiony został na ławach i stopach fundamentowych.

Fundamenty, ławy i ściany fundamentowe.

Wykop pod fundamenty wykonano z należytą starannością. Podczas ich wykonywania zwrócono szczególna uwagę na niedopuszczeniu do gromadzenia się wody gruntowej, co mogłoby doprowadzić do uplastycznienia się gruntu i obniżenia ich parametrów wytrzymałościowych. Same fundamenty posadowiono na gruncie rodzimym, na głębokości około 1,30 m poniżej poziomu zerowego budynku. Zostały wykonane z betonu B20 i zbrojone podłużnie prętami Φ12 ze stali A-III oraz strzemionami z prętów o przekroju Φ6 ze stali St0S. Ściany fundametnowe wykonano z bloczków betonowych M6 o grubości 24 cm na zaprawie cementowo – wapiennej. Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścian fundamentowych wykonano izolację poziomą. Ta część robót budowlanych wyglądała następująco:

Usługi budowlane pomorskie – realizacja budowy domu jednorodzinnego.

Prace murarskie parteru i poddasza.

Posadzka parteru została wykonana na odpowiednio zagęszczonym gruncie ziarnistym z betonu B20 o grubości 15 cm. Została zaizolowana przeciwwilgociowo i termicznie. Na wierzchu wylano warstwę posadzki jako wylewkę betonową o grubości 4 cm, a na powierzchni garażowej 8 cm. Posadzka została zabezpieczona przeciwskurczowo siatką z prętów Φ4 o oczku 10 x 10 cm. Ściany nośne zostały wymurowane generalnie z bloczków Silka o grubości 24 cm, klasy 15MPa. Ściany zostały zwieńczone wieńcem żelbetowym zintegrowanym ze stropem, tworząc jednorodną płytę żelbetową. Całość została odpowiednio uzbrojona. Na płycie ułożono 3 warstwy ścian nośnych i całość zwieńczono kolejnym żelbetowym wieńcem. Wieniec został uzbrojony podłużnie prętami Φ12 ze stali A-III oraz poprzecznie strzemionami z prętów o przekroju Φ6. W miejscu oparcia stropów w wieńcu zostało wykonane dozbrojenie. Przed montażem murłat wykonano odpowiednia izolację.  Ta część robót uwieczniona została na zdjęciach:

Usługi budowlane pomorskie – realizacja budowy domu jednorodzinnego.

Budowa dachu.

Jak już wiemy budynek został pokryty dachem czterospadowym o kącie nachylenia 42o. Główny szkielet więźby dachowej stanowi układ krokwi narożnych opartych na wieńcu i drewnianych słupach spiętych dodatkowo płatwami. Na krokwiach narożnych oparliśmy całą resztę krokwi. Wszystkie elementy drewniane dachu zostały zabezpieczone przed korozją biologiczną. Ponadto wszystkie elementy drewniane w styku ze ścianą lub elementami żelbetowymi zaizolowano. Dodatkowo elementy drewniane znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie komina zostały zabezpieczone przeciwpożarowo. Całość ostatecznie przykryto papą.

Usługi budowlane pomorskie – budowa komina i dachu

Cały dach ostatcecznie zostanie pokryty dachówką. Wnętrze budynku zostało uzupełnione ścianami działowymi. Po zakończeniu prac budowlanych teren wokół został uprzątnięty, a dom został oddany w użytkowanie Inwestorowi. Ostatecznie oddany plac budowy prezentował się jak na poniższych zdjęciach.

Dom w stanie surowym na terenie województwa pomorskiego.

Oceń stronę